Mistrzostwa Regionu Zachodniego 9 -11 październik

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W

MISTRZOSTWACH  REGIONU  ZACHÓD

9-10-11.10.2020

PIĄTEK-SOBOTA-NIEDZIELA

Opłaty wpisowe za turniej
Zawodnicy – członkowie pola golfowego 210 zł
Zawodnicy – nie będący członkami pola golfowego urodzeni przed 1993 r., członkowie klubów zaprzyjaźnionych z KGC. 300 zł
Zawodnicy – nie będący członkami pola golfowego urodzeni przed 1993 r. 390 zł
Zawodnicy urodzeni po 1992 r. – członkowie pola golfowego, członkowie klubów zaprzyjaźnionych z KGC. 150 zł
Zawodnicy urodzeni po 1992 r. 210 zł

Opłata zawiera: 3 rundy turniejowe, pakiet startowy (woda, banan, baton), ciepły posiłek po turnieju (zupa).

RUNDA TRENINGOWA 08.10.2020 – 100 ZŁ

 

ZAPISY  NA STRONIE WWW.REGIONY.PZGOLF.PL LUB W RECEPCJI KAMIEŃ GOLF CLUB                      

TEL. 605 044 452, DO DNIA 8.10.2020.

 


 

NAGRODY

 

Klasyfikacja stroke play brutto mężczyzn: I, II, II miejsce.

Klasyfikacja stroke play brutto kobiet: I, II, III miejsce.

Klasyfikacja stroke play netto mężczyzn: I, II, III miejsce.

Klasyfikacja stroke play netto kobiet: I, II, III miejsce.

 

Klasyfikacje stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. W takich przypadkach nagroda przechodzi na następną osobę w klasyfikacji stroke play netto.

Do klasyfikacji netto HCP turniejowe zawodnika będzie liczone z pełnego HCP gry.

 


 

 1. Organizator i Komitet Turnieju
 2. Organizatora turnieju wyznacza Polski Związek Golfa. Lista turniejów podana jest na stronie internetowej regiony.pzgolf.pl.
 3. Skład Komitetu: Dyrektor Turnieju z ramienia organizatora oraz Sędzia Główny Turnieju. Do Komitetu Turnieju może zostać włączona osoba wskazana przez PZG. Skład Komitetu Turnieju podany będzie do publicznej wiadomości najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie turnieju.
 4. Uprawnieni do gry w turniejach

Amatorzy wg definicji zawartych w Regułach Golfa R&A Rules Limited:

 1. zawodnicy z aktualną kartą HCP PZG na dzień rejestracji do turnieju,
 2. zawodnicy posiadający aktualną kartę HCP wydaną przez inne niż PZG narodowe związki/federacje golfa, pod warunkiem posiadania aktualnego, oficjalnego potwierdzenia HCP.
 3. Reguły i etykieta gry w golfa

Mistrzostwa Regionu będą rozgrywane zgodnie z Regułami Gry w Golfa, zatwierdzonymi przez R&A Rules Limited oraz według Reguł Lokalnych zatwierdzonych przez Komitet Turnieju.
W przypadkach spornych związanych z interpretacją reguł decydująca jest wersja angielska zatwierdzona i wydana przez R&A Rules Limited.

 1. Standardy zachowania zawodnika
 2. Zawodnicy są zobowiązani do postępowania zgodnego z zadami „Fair Play”, uczciwości, odnoszenia się z szacunkiem do organizatorów i innych zawodników, dbałości o pole, a także do podporządkowania się ogólnym standardom zachowania wynikającym z Reguły 1.2a. Za poważne naruszenia standardów zachowania w Mistrzostwach Regionu uznaje się m.in.:
 • umyślne zniszczenie putting greenu;
 • zmienianie ustawień oznakowania pola golfowego tj. przestawianie tee markerów lub palików granicy pola;
 • rzucanie kijami;
 • umyślne rozpraszanie innych graczy podczas wykonywania uderzenia;
 • usuwanie naturalnych utrudnień lub sztucznych utrudnień ruchomych pozbawiając innego gracza korzyści z ich położenia,
 • wielokrotna odmowa podniesienia piłki gdy przeszkadza innym graczom w stroke play,
 • celowe puttowanie w innym kierunku niż dołek aby pomóc lub pokazać partnerowi linie jego putta,
 • używanie wulgarnego lub obraźliwego języka.
 1. Każdy zawodnik, który rażąco naruszy standardy zachowania może zostać zdyskwalifikowany po uprzednim, jednorazowym ostrzeżeniu przez sędziego. Decyzję o zastosowaniu takiej kary może podjąć sędzia na podstawie własnej oceny sytuacji (Reguła 1.2a).
 2. Zgłoszenia, kwalifikacje, opłaty turniejowe, listy startowe i gracze rezerwowi
 3. W turnieju może wziąć udział maksymalnie 144 zawodników.
 4. Kwalifikacja do turnieju nastąpi wg kolejności rosnącej wartości HCP.
 5. Zgłoszenia i opłaty wpisowe przyjmowane będą zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej organizatora.
 6. Opłaty wpisowe przyjmowane są na polu golfowym do 9 października 2020 r.

 

Opłaty wpisowe za turniej
Zawodnicy – członkowie pola golfowego 210 zł
Zawodnicy – nie będący członkami pola golfowego urodzeni przed 1993 r., członkowie klubów zaprzyjaźnionych z KGC 300 zł
Zawodnicy – nie będący członkami pola golfowego urodzeni przed 1993 r. 390 zł
Zawodnicy urodzeni po 1992 r. 210 zł

 

 1. Lista zakwalifikowanych i rezerwowych zawodników ogłoszona będzie na stronie internetowej regiony.pzgolf.pl.
 2. Zawodnicy rezerwowi – zawodnicy z listy rezerwowej zostaną dopuszczeni do turnieju wyłącznie w wypadku wolnych miejsc w turnieju.
 3. Format turnieju; tees, klasyfikacje
 4. Turniej rozgrywany będzie w formacie stroke play brutto na 54 dołkach (3 rundy x 18 dołków):
 • 9 października – I runda,
 • 10 października – II runda,
 • CUT – do rundy finałowej zakwalifikowane będą 72 najlepsze wyniki i remisy.
 • 11 października – III runda (finałowa). Zawodnicy, którzy nie przeszli cut-a mają możliwość rozegrania rundy towarzyskiej w czasie wyznaczonym przez organizatora.
 1. Tee – turniejowe:
 • długość pola dla mężczyzn (żółte) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS.
 • długość pola dla kobiet i chłopców urodzonych w roku 2008 lub później (czerwone) – z uwzględnieniem zmian długości dozwolonych przez Reguły Handicapowe WHS.
 1. Rezygnacja z uczestnictwa w turnieju

Zawodnik, który zarejestruje swój udział w turnieju i zostanie do niego zakwalifikowany, może wycofać się z zawodów jedynie pod warunkiem przesłania takiej informacji na piśmie do organizatora turnieju lub pocztą elektroniczną na adres biuro@golfkcc.pl, co najmniej na dzień przed turniejem. W takim przypadku, wniesiona przez zawodnika opłata wpisowa zostanie zwrócona w terminie 1 miesiąca od dnia zakończenia turnieju. Jeżeli zawodnik nie wycofa pisemnie swojego udziału w turnieju, to wniesiona opłata wpisowa nie podlega zwrotowi.

 1. Dyskwalifikacje

Każdy zawodnik, który zostanie zdyskwalifikowany z powodu niestawiennictwa na starcie
w wyznaczonym czasie lub nie ukończy rundy bez podania ważnej przyczyny, może otrzymać karę zakazu startu w następnych turniejach z serii Turniejów Mistrzowskich PZG.

 1. Czas rozpoczęcia gry i grupy startowe.
 2. Każdy z Zawodników powinien być gotowy do rozpoczęcia gry 5 minut przed czasem startu w wyznaczonym dla niego miejscu i czasie przez Komitet Turnieju. Zawodnik musi wystartować o czasie (Reguła 5.3a):
 • Oznacza to, że gracz musi być gotowy do gry o czasie i w miejscu startu ustalonym przez Komitet
 • Czas startu ustalony przez Komitet Turnieju traktowany jest jako czas dokładny (na przykład, 9:00 oznacza 9:00:00, a nie inny czas jak 9:01).
 • Oficjalny czas startu mierzony jest wg zegara znajdującego się na miejscu startu.
 1. Kara za naruszenie reguły 3a jest dyskwalifikacja.
 • Wyjątek 1 – Zawodnik przybywa na miejsce startu, gotowy do gry, nie więcej niż 5 minut po czasie startu: Zawodnik otrzymuje dwa uderzenia karne w stroke play dodane do wyniku uzyskanego na pierwszym dołku.
 • Wyjątek 2 – Zawodnik startuje nie więcej niż pięć minut przed czasem startu: Zawodnik otrzymuje dwa uderzenia karne w stroke play dodane do wyniku uzyskanego na pierwszym dołku.
 1. Opóźnianie gry. Wolne tempo gry
 2. Komitet Turnieju ustali czas, w jakim grupa powinna zagrać dołek, rundę lub jej część.
 3. Każda z grup, musi zachowywać swoją pozycję na polu w stosunku do grupy poprzedzającej. Pierwsza grupa będzie uważana za nie zachowującą swojej pozycji w każdym momencie rozgrywania rundy, gdy przekroczy czas określony w Tabeli Czasów. Każda następna grupa będzie uważana za niezachowującą swojej pozycji („out of position”) w przypadku, gdy różnica czasu pomiędzy nią, a grupą poprzedzającą będzie większa niż różnica czasu na starcie. Grupa, która przekroczy dopuszczalny czas będzie ostrzeżona przez sędziego. Jeżeli po następnych dwóch dołkach grupa jest ciągle spóźniona lub „out of position”, grupie będzie mierzony czas bez ponownego ostrzeżenia. Czas na uderzenie nie powinien przekroczyć: dla pierwszego gracza z grupy – 40 sekund na approach shot, chip lub putt, oraz 40 sekund na tee shot lub uderzenie drugiego, trzeciego lub czwartego zawodnika z grupy. Poza putting green’em czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na dojście do piłki, jest to jego kolej gry i może wykonać uderzenie bez zakłóceń zewnętrznych. Czas spędzony na pomiarze odległości zaliczany jest do czasu na uderzenie. Na putting green’ie czas na uderzenie rozpoczyna się od momentu, gdy zawodnik miał wystarczającą ilość czasu na podniesienie, oczyszczenie
  i odłożenie piłki, naprawienie śladów po piłkach i starych dołkach, usunięcie naturalnych utrudnień ruchomych na swojej linii puttowania. Czas spędzony na odczytywaniu linii puttowania zaliczany jest do czasu na uderzenie. Jeżeli którykolwiek z graczy przekroczy ten czas, będzie on uważany za opóźniającego grę i otrzyma odpowiednią karę od sędziego.
 4. Karą za opóźnianie gry w rundach stroke play jest (Reguła 5.6a):
 • Pierwsze wykroczenie: jedno uderzenie karne.
 • Drugie wykroczenie: dwa uderzenia karne.
 • Trzecie wykroczenie: dyskwalifikacja.
 1. Zawieszenie gry ze względu na złą pogodę Reg. 5.7b(1)

Jeżeli Komitet Turnieju stwierdzi, że z jakiegokolwiek powodu pole nie nadaje się do gry lub, że istnieją powody uniemożliwiające grę, może zarządzić czasowe zawieszenie gry lub unieważnić grę i wszystkie wyniki danej rundy.

 1. Zawieszenie gry z powodu niebezpiecznej sytuacji 5-7b(1)
 2. Gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo np. zbliżająca się burza Komitet ma prawo do natychmiastowego zawieszenia gry – jeden długi sygnał syreny:

Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet.

 1. Sygnałem do zawieszenia gry będzie dźwięk syreny:
 • natychmiastowe przerwanie gry: jeden długi sygnał syreny,
 • przerwanie gry: trzy następujące po sobie sygnały syreny,
 • wznowienie gry: dwa krótkie sygnały syreny.
 1. Zdawanie kart wyników
  1. Marker zobowiązany jest zapisywać na każdym dołku jedynie wyniki brutto zawodnika, którego jest markerem i własne. Odpowiedzialność za podanie poprawnych i kompletnych wyników oraz za złożenie poprawnych podpisów na kartach ponosi zawodnik. Odbiór kart wyników odbywać się będzie przez osobę wskazaną przez Komitet Turnieju w czasie do 15 minut po zakończeniu rundy.
  2. Jeżeli zawodnik nie zda swojej karty zgodnie z powyższym zapisem, może zostać zdyskwalifikowany chyba, że okoliczności dadzą podstawy do odstąpienia od takiej kary Reg. 3-3.b.
  3. Wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń oznacza „oficjalne ogłoszenie wyniku”.
 2. Zasady dogrywek oraz rozstrzygania remisów po rozegraniu rund regulaminowych
 3. O pierwszym miejscu zadecyduje dogrywka w systemie „nagłej śmierci” na dołkach wskazanych przez Komitet Turnieju podczas ogłoszenia dogrywki. Jeżeli w dogrywce będzie brało udział więcej niż dwóch zawodników, dogrywka będzie trwała do momentu wyłonienia zwycięzcy. Kolejne miejsca zajmą zawodnicy według kolejności odpadania z dogrywki w taki sposób, że im później dany zawodnik odpadł, tym wyższe miejsce zajmuje. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników odpadnie z dogrywki po tym samym dołku, o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola golfowego, niższe HCP EGA.
 4. O pozostałych miejscach nagradzanych (2 i 3 miejsce) rozstrzygnie lepszy wynik brutto w następującej kolejności: ostatnia runda, wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola golfowego, niższe HCP EGA.
 5. Miejsca poza nagradzanymi (od miejsca 4) – w razie uzyskania przez zawodników identycznych, łącznych wyników w całym turnieju, przyznawane będą miejsca ex-equo.
 6. W klasyfikacji stroke play netto o zajętych miejscach rozstrzygnie lepszy wynik netto w następującej kolejności: ostatnia runda, wynik na dołkach 10-18, 13-18, 16-18, 18 dołek pola golfowego, niższe HCP EGA.
 7. Nagrody
 8. Klasyfikacja stroke play brutto Mężczyzn: I, II, III miejsce.
 9. Klasyfikacja stroke play brutto Kobiet: I, II, III miejsce.
 10. Klasyfikacja stroke play netto Mężczyzn: I, II, III miejsce.
 11. Klasyfikacja stroke play netto Kobiet: I, II, III miejsce.
 12. Kategorie stroke play brutto i netto są rozłączne. Zawodnik zajmujący nagradzane miejsce (od 1 do 3) w kategorii stroke play brutto (głównej) nie może równocześnie otrzymać nagrody za kategorię stroke play netto. W takich przypadkach, nagroda przechodzi na następną osobę w klasyfikacji stroke play netto.
 13. Do klasyfikacji netto HCP turniejowe zawodnika będzie liczone z pełnego HCP gry.
 14. HCP turniejowy

HCP gry zawodników z pierwszego dnia turnieju pozostaje niezmieniony przez cały turniej. Zmiana HCP EGA następuje dopiero po zamknięciu turnieju i dokonywana jest w kolejności chronologicznej, zgodnie z rozegranymi rundami.

 1. Sprzęt elektroniczny

Używanie urządzeń do komunikowania się na odległość w trakcie gry jest zabronione,
z wyłączeniem przypadku opisanego poniżej. Używanie telefonów komórkowych dozwolone jest wyłącznie w celu skontaktowania się z sędzią lub Komitetem Turnieju. Za naruszenie tego obowiązku wymierza się karę zgodnie z pkt. 4 b) regulaminu.

 1. Transport

Gracze nie mogą korzystać ze środków transportu podczas zawodów.

 1. Caddies

Każdy zawodnik może mieć jednego caddiego w danym czasie (Reguła 10-3a).

 1. Stan zdrowia Zawodnika
  1. Zawodnik oświadcza, że posiada badania lekarskie stosownie do postanowień przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia.
  2. Zawodnik oświadcza, że jest zdolny z uwagi na stan zdrowia do uczestniczenia we współzawodnictwie sportowym i turniejach golfowych.
 2. Postanowienia końcowe:
 3. Decyzje Komitetu Turnieju w zakresie interpretacji i stosowania Reguły Gry w Golfa oraz Regulaminu Zawodów są ostateczne.
 4. Zawodnik oświadcza, że akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu przez Zawodnika może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.
 5. Zawodnik zobowiązany jest przestrzegać polecenia Komitetu Turnieju. Niestosowanie się do poleceń może skutkować natychmiastowym wykluczeniem Zawodnika z Turnieju.
GRĘBOWO Pogoda